REGULAMIN

 

REGULAMIN WYNAJMU POJAZDÓW

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin [zwany dalej „Regulaminem”] określa szczegółowe warunki najmu pojazdów w umowach zawieranych przez Wynajmującego.

 2. Na potrzeby Regulaminu poniższe słowa i wyrażenia pisane wielką literą będą miały znaczenie tutaj im przypisane. Niniejsze definicje stanowią uzupełnienie i nie zastępują żadnej definicji zawartej w pozostałej części Regulaminu lub wprowadzonej do Regulaminu w drodze odniesienia, niemniej jednak w przypadku sprzeczności lub niezgodności, przeważające znaczenie będą miały poniższe definicje:

 1. Umowa” – oznacza umowę najmu pojazdów zawartą pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą,

 2. Wynajmujący” – oznacza Adama Królaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. RUBBER SERWIS ADAM KRÓLAK z siedzibą w Bełchatowie, oś. Dolnośląskie 318/27, 97-400 Bełchatów, NIP: 7691598936, REGON: 100769051, będącego stroną umowy najmu pojazdów,

 3. Najemca” – oznacza stronę umowy najmu pojazdów niebędącą Wynajmującym,

 4. Użytkownik” – oznacza Najemcę oraz każdą osobę fizyczną wskazaną przez Najemcę w umowie najmu pojazdów, jako upoważnioną do prowadzenia samochodu lub osobę, której Najemca faktycznie powierzył prowadzenie samochodu,

 5. Cennik” – oznacza integralną część Regulaminu, która zawiera dane dotyczące wysokości czynszów najmu pojazdów oraz kwot kaucji,

 6. Strony/Strona” – oznacza Wynajmującego i Najemcę, każdego z osobna zwanego „Stroną”, a łącznie „Stronami”.

 1. W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy Umową, Regulaminem i Cennikiem, Strony są związane postanowieniami tego dokumentu, który znajduje się wyżej w hierarchii dokumentów. Strony ustalają następującą hierarchię dokumentów:

 1. Umowa,

 2. Regulamin,

 3. Cennik.

 1. Najemca może uzyskać dostęp do Regulaminu i Cennika w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Wynajmującego, znajdującej się pod adresem www.rubberauto.pl, oraz pobrać je i sporządzić ich wydruk.

 

§ 2

Najemca i uprawnienia do kierowania pojazdem

 1. Najemcą samochodu może zostać:

 1. Osoba fizyczna, która spełnia łącznie poniższe warunki:

  1. przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub ważny paszport,

  2. jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli zawiera umowę najmu w zakresie swojej działalności gospodarczej,

  3. ukończyła:

21 lat - klasy samochodów: C

25 lat - klasy samochodów: D

 1. lat - klasy samochodów: E

 1. Osoba prawna (lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego), której reprezentant zawierający umowę najmu w imieniu tej osoby:

 1. przedstawi informację odpowiadającą aktualnemu odpisowi z Rejestru Przedsiębiorców KRS, oraz

 2. przedstawi dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) powyżej oraz inny dowód swojego umocowania do zawarcia umowy najmu (np. pełnomocnictwo) – jeżeli umocowanie to nie wynika z dokumentu z ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz;

 3. spełnia warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c).

 1. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty samochód, w tym za działania i zaniechania Użytkownika, do czasu odebrania samochodu przez Wynajmującego, na podstawie protokołu odbiorczego podpisanego przez Wynajmującego.

 2. Do kierowania samochodem uprawnieni są wyłącznie: Najemca i Użytkownik spełniający kryteria określone w Regulaminie, którzy posiadają, od co najmniej 2 lat, ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy.

 3. Powyższe wymogi obowiązują przez cały okres trwania Umowy. W razie stwierdzenia niespełnienia przez Najemcę lub Użytkownika powyższych wymogów Wynajmujący będzie uprawniony do rozwiązania umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym poprzez złożenie oświadczenia za pomocą pisma, maila, sms lub telefonicznie.

 

§ 3
Prawa i obowiązki stron oraz zasady korzystania z przedmiotu najmu

 1. Do podstawowych obowiązków Wynajmującego należy:

 1. przekazanie do wynajmu pojazdu sprawnego technicznie, z ważnymi badaniami technicznymi i ubezpieczeniem,

 2. przekazanie Najemcy dokumentów pojazdu,

 3. wydanie i odbiór pojazdu w dniu i o godzinie ustalonej przy podpisywaniu Umowy.

 1. W zakresie eksploatacji pojazdu Najemca zobowiązuj się dbać o powierzone mienie, używać właściwego paliwa (zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub w dowodzie rejestracyjnym w rubryce P3), wymieniać na własny koszt przepalone żarówki, uzupełniać płyny eksploatacyjne oraz kontrolować ciśnienie ogumienia. Najemcę obciążają koszty bieżącej eksploatacji pojazdu, takie jak np. koszty mycia, paliwa, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów.

 2. Dzienny/doba, limit kilometrów to 300km/doba /24 godziny

 3. W przypadku nie używania pojazdu Najemca zobowiązuje się zabezpieczyć pojazd przed ewentualnymi uszkodzeniami i kradzieżą używając wszystkich zamontowanych do tego celu zabezpieczeń.

 4. W sytuacji, gdy pojazd zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, przysługuje mu prawo do zastąpienia uszkodzonego pojazdu innym, o podobnym standardzie lub w przypadku braku takiej możliwości zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres najmu.

 5. Najemca zobowiązuje się:

 1. nie dokonywać jakichkolwiek zmian i ulepszeń w przedmiocie najmu,

 2. nie holować innych pojazdów i przyczep,

 3. nie używać przedmiotu najmu od udziałów w wyścigach, rajdach lub innych zawodach sportowych ani treningu do nich,

 4. nie używać przedmiotu najmu do nauki jazdy lub do jej doskonalenia,

 5. nie przewozić pasażerów, w liczbie większej niż wynika to z liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu,

 1. W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz przewożenia zwierząt.

 2. Najemca zobowiązuje się przestrzegać przepisy ruchu drogowego. Zapłata wszelkich kar pieniężnych, grzywien, opłat za parkowanie, opłat autostradowych, innych opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej oraz innych należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych wynikłych z korzystania z samochodu podczas trwania Umowy jest obowiązkiem Najemcy, chyba że Najemca wykaże, że zgodnie z przepisami prawa Najemca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę tego rodzaju kwot albo wykaże, że nałożenie na Najemcę obowiązku zapłaty tego rodzaju kwoty nastąpiło z winy Wynajmującego. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Wynajmującemu kwot, które Wynajmujący zapłacił w związku z naruszeniem przez Najemcę zobowiązania określonego w zdaniu poprzedzającym.

 3. W przypadku zaistnienia kolizji/wypadku drogowego lub kradzieży pojazdu w trakcie najmu Najemca ma obowiązek:

 1. Najemca ma obowiązek uzyskać pisemną uprzednią zgodę Wynajmującego na wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej do krajów należących do Unii Europejskiej. Wyjazd do krajów nienależących do Unii Europejskiej nie jest możliwy w ogóle. Opuszczenie granic Rzeczypospolitej Polskiej bez zgody Wynajmującego będzie traktowane, jako usiłowanie kradzieży pojazdu, o czym bezzwłocznie zostaną powiadomione odpowiednie służby. Przed opuszczeniem granic Rzeczypospolitej Polskiej Najemca zobowiązuje się do wykupienia niezbędnego ubezpieczenia.

 

§ 4
Wydanie i zwrot przedmiotu najmu

 1. Wynajmujący jest zobowiązany do wydania Najemcy przedmiotu najmu w momencie zawarcia Umowy, po uprzednim uiszczeniu przez Najemcę czynszu najmu oraz kaucji, o ile kaucja została przewidziana w Umowie.

 2. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd w dniu i godzinie zawartej w Umowie. Pojazd zwrócony powinien być czysty i zatankowany do pełna oraz w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie.

 3. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w siedzibie Wynajmującego, w dniach i godzinach pracy Wynajmującego tj. w godzinach 9.00-17.00 od poniedziałku do piątku.

 4. Zwrot pojazdu po zakończeniu najmu zostanie potwierdzony pisemnym protokołem zatwierdzonym przez obie Strony.

 

 

§ 5
Okres najmu i procedura jego przedłużenia

 1. Okres najmu określa Umowa, a każde jego przedłużenie wymaga zgody Wynajmującego, w formie: pisemnej, telefonicznej, SMS lub email.

 2. W przypadku przedłużenia okresu najmu za zgodą Wynajmującego pobierana będzie stawka za każdą rozpoczętą pierwsza i druga godzinę w wysokości 15,00 zł, następna godzina będzie liczona jako cała doba.

 3. W przypadku przedłużenia okresu najmu Najemca zobowiązuje się do zapłaty różnicy wynikającej z tego tytułu najpóźniej w dniu następnym po przedłużeniu umowy.

 4. W przypadku nie oddania pojazdu po upływie 24 godzin od zakończenia Umowy i nie powiadomienia Wynajmującego o przyczynie zwłoki skierowane zostanie zawiadomienie do organów ściągania o dokonaniu przestępstwa kradzieży pojazdu.

 

§ 6
Czynsz najmu oraz kaucja

 1. Czynsz najmu pobierany jest z góry w momencie zawierania umowy, chyba że co innego wynika z Umowy, a jego wysokość określa Umowa w oparciu o wartości wskazane w Cenniku.

 2. Najemca zobowiązany jest wraz z czynszem najmu do zapłaty nieoprocentowanej kaucji, która podlegać będzie zwrotowi w momencie zwrotu pojazdu. Wysokość kaucji określa Umowa w oparciu o wartości wskazane w Cenniku.

 

§ 7

Odpowiedzialność Stron, kary umowne oraz opłaty dodatkowe

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, w tym za utratę lub zniszczenie rzeczy przewożonych lub pozostawionych w pojeździe, chyba że szkoda powstała w związku z nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego obowiązków.

 2. Najemca przyjmuje pełną odpowiedzialność materialną za szkody w przedmiocie najmu, zaistniałe z jego winy, a nieznajdujące pokrycia przez zakład ubezpieczeń w tym za szkody obejmujące utratę korzyści za każdy dzień wyłączenia samochodu z eksploatacji. W szczególności, w takiej sytuacji Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w wysokości cen najmu (zgodnie z Cennikiem) za czas naprawy pojazdu, lub czas do wypłaty odszkodowania za utracony pojazd. Szkody do wysokości kaucji będą z niej potrącane w całości.

 3. Najemca odpowiada za straty powstałe z tytułu zawinionego braku zabezpieczenia pojazdu lub dokumentów oraz niedopełnienia formalności niezbędnych do likwidacji szkody przez firmę ubezpieczeniową.

 4. W przypadku szkody z winy innego użytkownika ruchu Wynajmujący ma prawo do zatrzymania kaucji do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowania przez ubezpieczenie OC sprawcy.

 5. Naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy i Regulaminu przez Najemcę, w części dotyczącej zobowiązań o charakterze niepieniężnym dotyczących obowiązku zwrotu samochodu w stanie niepogorszonym, następuje przez zapłatę kary umownej w wysokości 1000,00zł PLN, chyba że Najemca udowodni, że naruszenie w/w zobowiązań nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Najemca ani Użytkownik.

 6. W poniższych przypadkach Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego kar umownych w kwocie:

 1. 800,00zł-1600,00zł PL - uszkodzenie, zgubienie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu

 2. 450,00zł- uszkodzenie, zgubienie lub utrata dokumentów samochodu

 3. 500,00zł - uszkodzenie, zgubienie tablicy rejestracyjnej, naklejki rej. na szybie

 4. 500,00zł - złamanie zakazu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie

 5. 500,00zł - złamanie zakazu przewożenia zwierząt

 6. 100,00zł- zwrot brudnego pojazdu

 7. 400,00zł - zwrot brudnego pojazdu wymagającego prania tapicerki

 8. wartość stawki dobowej określonej w umowie najmu plus 500,00zł PLN za każdą rozpoczętą dobę - bezumowne korzystanie z samochodu (przedłużenie okresu najmu bez zgody Wynajmującego)

 9. 5000,00zł - utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub Użytkownika

 10. 1000,00zł - zatankowanie samochodu niewłaściwym rodzajem paliwa

 11. 5000,00zł - demontaż, zamiana części pojazdu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego

 12. 4000,00zł - wyjazd za granicę bez zgody Wynajmującego

 13. 150,00zł/szt- uszkodzenie lub utrata każdego kołpaka

 14. 800,00zł-1500,00zł - uszkodzenie felgi aluminiowej (za każdą felgę)

 15. 500,00zł-1500,00zł - uszkodzenie opony (za każdą oponę)

 16. 10,00zł/za każdy litr paliwa - uzupełnienie brakującego paliwa do pierwotnej ilości (pełny bak)

 1. W poniższych przypadkach Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłat dodatkowych w kwocie:

 1. 1 PLN/za każdy kilometr (licząc od siedziby Wynajmującego) - wydanie pojazdu Najemcy lub zwrot pojazdu Wynajmującemu w innymi miejscu niż siedziba Wynajmującego

 2. 30,00zł - wydanie pojazdu Najemcy lub zwrot pojazdu Wynajmującemu poza godzinami pracy Wynajmującego maksymalnie do godziny 22.00

 3. 10 groszy/km - przekroczenie limitu kilometrów płatne za każdy przekroczony kilometr

 4. 10,00zł/doba - udostępnienie fotelika dla dziecka

 5. 10,00zł/doba - udostępnienie nawigacji, o ile nie jest w standardzie pojazdu

 1. Wynajmującemu uprawniony jest w przypadku naliczenia kary umownej lub opłaty dodatkowej do zatrzymania z tego tytułu Kaucji. Wynajmujący zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w przypadku, gdy wysokość szkody przewyższa należną karę umowną.

 2. Opłaty dodatkowe pobierane są wraz z czynszem najmu, chyba że ustalenie i pobranie z góry danej opłaty nie jest możliwe z uwagi na rodzaj lub chwilę powstania obowiązku jej uiszczenia. W takim przypadku opłata pobierana jest po zakończeniu najmu. Natomiast kary umowne Najemca zobowiązany jest zapłacić na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia wezwania.

 

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Wynajmujący. Zawierając Umowę Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji Umowy. Najemca ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 2. Wynajmujący oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

 3. Niniejszym Regulamin oraz Umowa podlegają prawu polskiemu. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wynajmującym, a Najemcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Wynajmującego, z wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 221 KC, które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

 5. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Wynajmującego. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.

POSIADAMY MŁODĄ
FLOTĘ SAMOCHODÓW
SKORZYSTAJ
Z ASSISTANCE RUBBERAUTO
Zarezerwuj samochód